Hvem har lyst til å sitte i bilkø i tre arbeidsuker i året?

Bilkø i tre uker?

Hvem har lyst til å sitte i bilkø i tre arbeidsuker i året? Ingen vil jeg tro, men det er virkeligheten for pendlere i de fire største byene i Norge. Det er gjennomsnittstall fra TomToms årlige Traffic Index som viser dette.

Sammenliknet med tallene fra 2012, viser indekstallene at den norske trafikken forverres. Dyrebare timer går tapt hver arbeidsdag i bilkøer i rushtida. Ifølge opplysninger fra indeksen, opplever de største byene i Norge en økning i ettermiddagstrafikken i forhold til samme tidspunkt året før.

Det viser seg at byggingen av nye veier eller å utvide eksisterende veier, ikke løser problemene på en effektiv måte. Bedre veier fører til økt trafikk. Rushtidsavgifter er et virkemiddel som blir diskutert og som er tatt i bruk i flere byer. Med mindre kø kan tida brukes på mer fornuftig måte enn å stirre inn i baklysene på bilen foran. Bilkøene har store kostnader og fører til store, unødige utslipp av klimagasser.

Bygging av Ahusbanen vil være et effektivt tiltak for å få ned bilkøene på E6 inn mot Oslo nordfra og på de andre innfartsveiene i området. En god del av biltrafikken på disse veiene er bilister som har daglige arbeidsreiser til og fra Lørenskog/Nedre Romerike/Oslo. Store gevinster kan oppnås ved å få noe av denne trafikken over på jernbane og t-bane. Skinnegående trafikk med hyppige avganger er konkurransedyktig med privatbilen. Bussen er ikke konkurransedyktig på tilsvarende måte. Bussene er ikke så komfortable og fordi også bussene blir hindret eller forsinket når det er mye kø på veiene, selv om det er bygget bussfiler noen steder.

Myndighetene er nødt til å ta klimautfordringene på alvor. Dette gjelder særlig i Oslo og omegn hvor folketallet vil øke sterkt mot 2030 med mange nye boliger og arbeidsplasser. Byggingen av Ahusbanen må settes i gang fortest mulig etter at planleggingsfasen er avsluttet neste år. Planleggingen er allerede kommet langt.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Bilde

 

Reklame