Raskere utbyggingsprosess av Ahusbanen er nødvendig!

En artikkel i Akers Avis/Groruddalen melder 28. mars 2014 fra Årsmøte i Ellingsrud Velforening:

Ellingsrud Velforening ønsker en forsert utbygging av Ahusbanen. Det er for lenge å vente til byggestart i 2018 eller senere. Behovet for denne baneløsningen er åpenbar og har vært det i mange år. Lokalbefolkningen begynner å miste tålmodigheten. Vi har ventet på Ahusbanen i mer enn 40 år! Folk trenger banen for å reise til og fra sykehuset og for mange tusen arbeidsreiser hver dag. Veiene våre er overfylte. Vi orker ikke lenger å sitte i bil- eller busskøer.
Aker Avis/Groruddalen skriver at Lørenskog kommune for tiden arbeider med sin Kommuneplan. Her inngår trasévalget for Ahusbanen og plasseringen av stasjoner for banen på Visperud, Metrosenter og Ahus. Det er mulighet for at Kommuneplanen legges frem for politisk behandling før sommeren 2014.
Samtidig arbeider Ruter med en konseptvalgutredning (KVU) for baneløsning til Ahus og med mulighet for forlengelse til Lillestrøm. Ruter har fått oppdraget av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. KVU’en skal være ferdig mars 2015. 
Ellingsrud Velforening mener at pengene til Ahusbanen bør bevilges slik at byggingen kan settes i gang så fort planleggingsfasen er avsluttet i 2015-2016.

Bilde

Reklame

Forsvinner alle fremtidige midler for vei- og kollektivinvesteringer til Vestkanten?

Går alt «rett vest»?

Vi hører nå at ny E-18 vestfra og inn til Oslo vil koste minst 40 milliarder kroner. Vi får samtidig høre at det jobbes for fullt med å skaffe finansiering til Fornebubanen. Betyr dette at alle pengene skal brukes vest for Oslo slik at det ikke blir penger igjen til for eksempel Ahusbanen og lokk over E-6 ved Furuset?

Pengene må fordeles balansert mellom tiltakene både øst og vest for Oslo. Vi må hindre at alle pengene går «rett vest». Dette er vesentlig for alle som bor i Groruddalen.

Oslo har lagt frem ny «Kommuneplan mot 2030» som gir føringer for hvordan Oslo skal utvikles mot 2030. Hovedstaden alene trenger 100 000 nye boliger frem mot 2030.  Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa. Byrådet i Oslo ønsker at vi skal reise mer kollektivt, herunder mer bruk av T-bane. Ja, det er vel og bra, men da må det settes av penger også til byggingen av Ahusbanen som vi har ventet på i mer enn 40 år.

Oslo vil ifølge prognosene være en millionby innen 2030. Sterk befolkningsøkning vil også skje i Lørenskog og Nedre Romerike. Byrådet lover å satse på mer miljøvennlig transport for å møte veksten. Det er da nødvendig å bygge ut T-banen både østover mot Ahus og vestover til Fornebu. Begge disse viktige samferdselstiltakene må prioriteres.

Bussen er ikke konkurransedyktig sammenliknet med T-bane. Bussen fyller opp veiene sammen med annen biltrafikk. Bussen er ikke like klima- og miljøvennlig som T-bane og den er langt mindre komfortabel for de reisende.

Ahusbanen skiller seg fra Fornebubanen blant annet på den måten at Ahusbanen ikke bare gjelder arbeidsreiser for mange tusen mennesker hver dag, men også gjelder transport av syke og pårørende til og fra sykehuset i Lørenskog. Disse reisene vil bli foretatt både på dagtid og kveldstid.  Det er all mulig grunn til å prioritere Ahusbanen like høyt som Fornebubanen.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Bilde: Bilkø E6 ved Furuset, Oslo øst (Kilde: Dagbladet.no)

Bilde

T-banen til Fornebu og Ahusbane, samt ny T-banetunell i Oslo er de viktigste tiltakene for å øke kapasiteten i kollektivtrafikken.

Blogginnlegg skrevet av fylkesvaraordfører i akershus, lars birger salvesen (kRF): 
http://larssalvesen.blogspot.no/2014/03/gledelig-kollektivvekst.html

GLEDELIG KOLLEKTIVVEKST

Veksten i kollektivtrafikken er svært gledelig. Investeringene fra Akershus fylkeskommune de siste årene har gitt resultater i form av flere reisende og at de reisende er stadig mer fornøyd med kollektivtilbudet. Nå er det viktig å få på plass nødvendige nye investeringer i kollektivtrafikken. Vi må samtidig jobbe videre med å forbedre tilbudet på tvers i Akershus, både for å styrke byområdene, og for en best mulig utnyttelse av et felles kollektivtilbud.
  

I 2013 ble det foretatt 309 millioner reiser med kollektivtransport i Oslo og Akershus. Det er en oppgang på 9 millioner fra 2012, og en økning på 3,1 prosent. Kollektivtrafikken øker mer enn bil. Antall bussreiser i Akershus har økt med 1,5 prosent i 2013. I 2013 oppnådde vi flere milepæler, som utvidelse av T-banelinje 2 til Avløs, oppstart på bygging av Lørenbanen og et utvidet rutetilbud på T-bane og buss. Både trafikkveksten og tilbakemeldingene fra kundene våre viser at flere avganger og utvidet linjenett gjør kollektivtilbudet mer attraktivt.
 
Vi har et tydelig politisk mål å øke kollektivtrafikken. Kollektivtrafikken skal vokse mer enn biltrafikken. Oslo og Akershus leverer landets beste kollektivtilbud. Det skal være enkelt for folk å ta reise med kollektivtrafikk i hverdagen, og regionen er på god vei mot å innfri målet om at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
 
Oslo og Akershus er faktisk det hovedstadsområdet som vokser raskest i Europa. Kollektivtrafikken i Ruters trafikkområde tilsvarer rundt nær 60 prosent av all kollektivtrafikk i Norge. Veksten på 3,1 prosent er betydelig mer enn veksten i biltrafikken, som øker med 0,7 prosent i Oslo og 0,8 prosent i Akershus.
 
De fem siste årene, fra Ruter ble etablert i 2008, har antall reiser steget med 65 millioner. I denne perioden har det vært mulig å øke tilbudet ved å sette inn mer materiell og utnytte dette bedre, blant annet ved å mate mer til tog. Utfordringen i årene som kommer er at infrastrukturen er i ferd med å nå smertegrensen, slik at veksten ikke lenger kan tas ved å sette inn nytt materiell. Flere steder har man allerede satt inn de største bussene, vi kjører med doble vognsett på T-banen i den største delen av driftsdøgnet, og det er så å si umulig å sende flere avganger gjennom T-banetunellen i Oslo.
 
For å møte befolkningsveksten trenger Oslo og Akershus investeringer i ny infrastruktur. T-banen til Fornebu og samt Ahusbane og ny T-banetunell i Oslo er de viktigste tiltakene for å øke kapasiteten i kollektivtrafikken. Skal vi greie å møte befolkningsveksten er det viktig at vi opprettholder et høyt tempo i arbeidet med å bygge ut infrastrukturen. For å klare å utvide tilbudet i takt med befolkningsveksten er det viktig at staten kommer på banen og dekker en større del av investeringskostnadene fremover.
 Lagt inn av kl. 14.19
 
Innlegget ble trykket i Asker og Bærum Budstikke, 20.03.2014. Artikkel under:
Bilde