Kommuneplanen 2030: Høringsuttalelse fra Ellingsrud Velforening

Kommuneplanen 2030 Smart, trygg, grønn – Uttalelse fra Ellingsrud Velforening
(Last ned som PDF: Her)

Ellingsrud Velforening vil påpeke at det er altfor sent å utsette byggingen av Ahusbanen fra Ellingsrudåsen til Ahus til perioden 2023-2030. Vi har ventet på banen i over 40 år. Det er allerede i dag et åpenbart behov til stede for å få byggingen gjennomført. Vi som bor i området kjenner forholdene i detalj. Byggingen av Ahusbanen bør fremskyndes mest mulig.

Det handler om å ta slagordet «en levende miljøby» på alvor.

Ahusbanen kan redusere motorvogntrafikken til og fra Oslo gjennom Groruddalen vesentlig. Reduksjon av biltrafikken er nødvendig for bedre fremkommelighet, for å nå nasjonale klimamål og er nødvendig for å bedre luftkvaliteten i Groruddalen. Utslippene av klimagasser i Groruddalen må begrenses så fort som mulig slik at vi kan oppnå klare miljøgevinster. Vi kan ikke vente til 2030 med så viktige tiltak.

Det skjer for tiden en fortetting blant annet i Visperudområdet med bygging av nye arbeidsplasser. Dette skjer både på Oslosiden og på Lørenskogsiden av kommunegrensen. Nye arbeidsplasser er under planlegging, blant annet på området for Bertel O Steen. Lørenskog kommune planlegger både boliger og arbeidsplasser med fortetting langs banetrasséen til Ahus. Alt dette fører til ytterligere transportbehov til og fra Oslo. T-banen må ta denne veksten. Ahusbanen må derfor prioriteres og fremskyndes. Fra før av er det etablert store arbeidsplasser for blant annet Posten, Coca-Cola og Elkjøp i tillegg til over 9 000 ansatte på Ahus. Mange av disse arbeidsreisene bør over på Ahusbanen så fort som mulig.

Det skulle være unødvendig å nevne at Ahusbanen også handler om å frakte syke og pårørende til og fra sykehuset fra tre bydeler i Oslo. Det er ikke bare tale om arbeidsreiser og reiser i fritiden. Bare i Alna bydel bor det ca 48 000 mennesker.

Kommunens plandokument taler om å forlenge t-banen fra «Furuset til Ahus». Vi går ut fra at dette er en inkurie. Banen går til Ellingsrudåsen, og det handler om å forlenge banen fra Ellingsrudåsen og til Ahus. Traséen og skinnegangen er her allerede lagt ca 100 meter inn i fjellet i retning Ahus.

Oslo, den 24. april 2014

Anne Grete Orlien, leder (sign.)                         Bjørn E. Engstrøm, nestleder

Reklame

Ordfører Åge Tovan (Ap), Lørenskog: Vi kan ikke vente med Ahusbanen!

Det er feil ikke å prioritere utbygging av kollektivløsninger til Ahus.  Det er vanvittig å drøye Ahusbanen, sier ordfører Åge Tovan i Lørenskog kommune til Akers Avis/Groruddalen i et intervju 16. april 2014. Banen skal være påbegynt senest i 2018. Samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby, bekrefter at man jobber for at Ahusbanen skal bygges i 2018.  Det er viktig å understreke at Ahusbanen ikke er avhengig av ny sentrumstunnel i Oslo fordi man bare forlenger en allerede eksisterende T-banelinje. Prisen for Ahusbanen er bare halvparten av kostnaden til Fornebubane og en fjerdepart av prisen for ny sentrumstunnel.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Akers Avis 16_04_2014

 

1. Prioritet på Ahusbanen og Fornebubanen – for klimaets skyld!

Utbygging av kollektivtrafikken må ha 1. prioritet – Utbygging av E18 for 40 milliarder kroner vest for Oslo kan ikke gjennomføres

Norge har ikke nådd klimamålene som ble satt i Klimaforliket i Stortinget for noen år siden. Klimautslippene (CO2) må reduseres med ytterligere 8 millioner tonn innen 2020 dersom målene skal nås.

Samferdsel står for 20% av klimautslippene. Biltrafikken må reduseres.  Vi vet at nye motorveier fører til mer biltrafikk. Siden vi må redusere klimautslippene ytterligere, kan vi ikke bygge ut E18 vestover fra Oslo med 40 milliarder kroner. Det fører til enda mer biltrafikk og mer utslipp.

Klimaendringene er en realitet nå. Vi må foreta oss mer for å redusere utslippene. Pengene til ny motorvei vest for Oslo må istedenfor brukes på videre utbygging av jernbane og t-bane. Både Ahusbanen, Fornebubanen og tverrgående t-bane i Groruddalen kan bygges ut for de pengene. Dette til tross for at Fornebubanen nå ser ut til å koste det dobbelte. Ikke 5 milliarder kroner, men 10 milliarder kroner.

Både Ahusbanen og Fornebubanen må ha 1. prioritet, og må bygges så fort det lar seg gjøre.  Disse banestrekningene vil føre til langt færre biler på veiene til og fra Oslo hver eneste dag hele året igjennom.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Groruddalen akterutseilt uten lokale politikere i sentrale posisjoner

Vi bør mobilisere hele Groruddalen!

På det store Groruddalsmøtet på Furusetheimen 25. februar 2014 kom det tydelig fram at det for tiden er mye frustrasjon blant befolkningen i Groruddalen. Det er viktig at vi nå står sammen for å hindre en videre negativ utvikling i dalen.

Frustrasjonen har sammenheng med flere forhold, blant annet kan nevnes:

–          Storslåtte planer for OL 2022 som skulle «løfte» Groruddalen, men som nå ser ut til å bli skrinlagt.

–          Nedlegging av Aker sykehus. Flytting av befolkningen i tre bydeler i Groruddalen til Ahus uten at Ahusbanen var bygget. Ahus har ikke kapasitet til å ta hånd om alle pasientene.

–          Utvidelse av Alnabruterminalen med økt trafikk og forurensning.

–          Planer for bygging av to nye bussdepoter, samtidig som et nytt bussdepot ikke blir brukt.

–          Haraldsrud Varmesentral med økte utslipp til miljøet.

–          Manglende bygging av Fossumdiagonalen.

–          Manglende bygging av lokk over E-6 på Furuset.

–          Ahusbanen er fortsatt ikke finansiert og bygget. Vi får høre at det istedenfor jobbes for fullt med å finansiere Fornebubanen.

–          Trailerparkering på tilstøtende veier og innfartsparkeringen til Mariholtet i Østmarka.

Selv om det nå er skiltet på innfartsparkeringen til Mariholtet, parkeres det innimellom fortsatt trailere der fordi skiltingen er uklar og den blir ikke tilstrekkelig håndhevet. Skilt med parkering forbudt på Karolinerveien ble tatt ned igjen etter en uke til tross for at det ble lovet skilting med parkering forbudt også her.

Et grunnleggende problem for Groruddalen er at befolkningen i dalen med ca 130 000 innbyggere er dårlig representert i Oslo bystyre, Byrådet i Oslo og på Stortinget. Her har alle de etablerte politiske partiene sviktet. Kun fem av 59 bystyrerepresentanter og kun èn av 19 representanter på Oslo-benken i Stortinget er bosatt i Groruddalen. Dette er en utfordring for demokratiet.  Det er tatt til orde for en egen Bygdeliste for Groruddalen til kommunevalget høsten 2015. Kanskje en slik liste er nødvendig for å få til forandringer som virkelig monner?

Befolkningen i Groruddalen bør stå sammen slik at vi kan bli bedre hørt i de organer hvor avgjørelser blir tatt.  Et godt råd er å slutte opp med din lokale Velforening og om Groruddalen Miljøforum som jobber for saker som er felles for hele dalen.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Hadde bare Ahusbanen ligget Vest for Oslo…….

Groruddalen (Østkanten) har ikke nok politikere i sentrale posisjoner. Alle midler prioriteres vestover. Ruter ser ut til å anbefale kapasitetsøkninger i Oslo sentrum og vestover med bygging av Fornebubanen (Pris 10 mrd. kroner), oppgradering av Skøyen- og Majorstua stasjoner, Sentrumstunell for T-banen og tekniske oppgraderinger. Disse prosjektene er flere ganger dyrere enn Ahusbanen (2,5 mrd). Ahusbanen er ikke engang avhengig av noen ny sentrumstunell!

Dette kommer i tillegg til veiutbyggingsplaner for E18 korridor mot vest til 40 mrd. kroner!

Nå må det kjempes om Ahusbane-midler før alt forsvinner vestover!

Et grunnleggende problem for Groruddalen er at befolkningen på ca. 130 000 innbyggere er dårlig representert i Oslo bystyre, Byrådet i Oslo og på Stortinget. Kun 5 av 59 bystyrerepresentanter og kun 1 av 19 representanter på Oslo-benken i Stortinget er bosatt i Groruddalen. Prioriteringene blir deretter.

Les dagens artikkel om Ruters prioriteringer vestover:

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/ahusbanen-kan-bli-skjovet-ut-i-tid-1.11661838