Om ahusbanen

Vi jobber for å få fortgang i arbeidet med Ahus-banen, dvs. forlenge T-banens linje 2 fra Ellingsrudåsen til Ahus i Lørenskog (Akershus Universitetssykehus). Behovet for denne T-baneforlengelsen er stort. Vi har ventet i over 40 år på at banen skal bli en realitet. Etter at befolkningen i tre bydeler i Groruddalen i Oslo (ca 100 000 personer), ble flyttet over fra Aker sykehus til Ahus, er behovet større enn noen gang. Bli med i arbeidet for å påvirke myndighetene slik at vi kan få bygget Ahus-banen så fort som mulig! Jo flere vi er, jo større mulighet har vi for å lykkes.

Ordfører Åge Tovan (Ap), Lørenskog: Vi kan ikke vente med Ahusbanen!

Det er feil ikke å prioritere utbygging av kollektivløsninger til Ahus.  Det er vanvittig å drøye Ahusbanen, sier ordfører Åge Tovan i Lørenskog kommune til Akers Avis/Groruddalen i et intervju 16. april 2014. Banen skal være påbegynt senest i 2018. Samferdselsbyråd i Oslo, Guri Melby, bekrefter at man jobber for at Ahusbanen skal bygges i 2018.  Det er viktig å understreke at Ahusbanen ikke er avhengig av ny sentrumstunnel i Oslo fordi man bare forlenger en allerede eksisterende T-banelinje. Prisen for Ahusbanen er bare halvparten av kostnaden til Fornebubane og en fjerdepart av prisen for ny sentrumstunnel.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Akers Avis 16_04_2014

 

1. Prioritet på Ahusbanen og Fornebubanen – for klimaets skyld!

Utbygging av kollektivtrafikken må ha 1. prioritet – Utbygging av E18 for 40 milliarder kroner vest for Oslo kan ikke gjennomføres

Norge har ikke nådd klimamålene som ble satt i Klimaforliket i Stortinget for noen år siden. Klimautslippene (CO2) må reduseres med ytterligere 8 millioner tonn innen 2020 dersom målene skal nås.

Samferdsel står for 20% av klimautslippene. Biltrafikken må reduseres.  Vi vet at nye motorveier fører til mer biltrafikk. Siden vi må redusere klimautslippene ytterligere, kan vi ikke bygge ut E18 vestover fra Oslo med 40 milliarder kroner. Det fører til enda mer biltrafikk og mer utslipp.

Klimaendringene er en realitet nå. Vi må foreta oss mer for å redusere utslippene. Pengene til ny motorvei vest for Oslo må istedenfor brukes på videre utbygging av jernbane og t-bane. Både Ahusbanen, Fornebubanen og tverrgående t-bane i Groruddalen kan bygges ut for de pengene. Dette til tross for at Fornebubanen nå ser ut til å koste det dobbelte. Ikke 5 milliarder kroner, men 10 milliarder kroner.

Både Ahusbanen og Fornebubanen må ha 1. prioritet, og må bygges så fort det lar seg gjøre.  Disse banestrekningene vil føre til langt færre biler på veiene til og fra Oslo hver eneste dag hele året igjennom.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Groruddalen akterutseilt uten lokale politikere i sentrale posisjoner

Vi bør mobilisere hele Groruddalen!

På det store Groruddalsmøtet på Furusetheimen 25. februar 2014 kom det tydelig fram at det for tiden er mye frustrasjon blant befolkningen i Groruddalen. Det er viktig at vi nå står sammen for å hindre en videre negativ utvikling i dalen.

Frustrasjonen har sammenheng med flere forhold, blant annet kan nevnes:

–          Storslåtte planer for OL 2022 som skulle «løfte» Groruddalen, men som nå ser ut til å bli skrinlagt.

–          Nedlegging av Aker sykehus. Flytting av befolkningen i tre bydeler i Groruddalen til Ahus uten at Ahusbanen var bygget. Ahus har ikke kapasitet til å ta hånd om alle pasientene.

–          Utvidelse av Alnabruterminalen med økt trafikk og forurensning.

–          Planer for bygging av to nye bussdepoter, samtidig som et nytt bussdepot ikke blir brukt.

–          Haraldsrud Varmesentral med økte utslipp til miljøet.

–          Manglende bygging av Fossumdiagonalen.

–          Manglende bygging av lokk over E-6 på Furuset.

–          Ahusbanen er fortsatt ikke finansiert og bygget. Vi får høre at det istedenfor jobbes for fullt med å finansiere Fornebubanen.

–          Trailerparkering på tilstøtende veier og innfartsparkeringen til Mariholtet i Østmarka.

Selv om det nå er skiltet på innfartsparkeringen til Mariholtet, parkeres det innimellom fortsatt trailere der fordi skiltingen er uklar og den blir ikke tilstrekkelig håndhevet. Skilt med parkering forbudt på Karolinerveien ble tatt ned igjen etter en uke til tross for at det ble lovet skilting med parkering forbudt også her.

Et grunnleggende problem for Groruddalen er at befolkningen i dalen med ca 130 000 innbyggere er dårlig representert i Oslo bystyre, Byrådet i Oslo og på Stortinget. Her har alle de etablerte politiske partiene sviktet. Kun fem av 59 bystyrerepresentanter og kun èn av 19 representanter på Oslo-benken i Stortinget er bosatt i Groruddalen. Dette er en utfordring for demokratiet.  Det er tatt til orde for en egen Bygdeliste for Groruddalen til kommunevalget høsten 2015. Kanskje en slik liste er nødvendig for å få til forandringer som virkelig monner?

Befolkningen i Groruddalen bør stå sammen slik at vi kan bli bedre hørt i de organer hvor avgjørelser blir tatt.  Et godt råd er å slutte opp med din lokale Velforening og om Groruddalen Miljøforum som jobber for saker som er felles for hele dalen.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Hadde bare Ahusbanen ligget Vest for Oslo…….

Groruddalen (Østkanten) har ikke nok politikere i sentrale posisjoner. Alle midler prioriteres vestover. Ruter ser ut til å anbefale kapasitetsøkninger i Oslo sentrum og vestover med bygging av Fornebubanen (Pris 10 mrd. kroner), oppgradering av Skøyen- og Majorstua stasjoner, Sentrumstunell for T-banen og tekniske oppgraderinger. Disse prosjektene er flere ganger dyrere enn Ahusbanen (2,5 mrd). Ahusbanen er ikke engang avhengig av noen ny sentrumstunell!

Dette kommer i tillegg til veiutbyggingsplaner for E18 korridor mot vest til 40 mrd. kroner!

Nå må det kjempes om Ahusbane-midler før alt forsvinner vestover!

Et grunnleggende problem for Groruddalen er at befolkningen på ca. 130 000 innbyggere er dårlig representert i Oslo bystyre, Byrådet i Oslo og på Stortinget. Kun 5 av 59 bystyrerepresentanter og kun 1 av 19 representanter på Oslo-benken i Stortinget er bosatt i Groruddalen. Prioriteringene blir deretter.

Les dagens artikkel om Ruters prioriteringer vestover:

http://www.nrk.no/ostlandssendingen/ahusbanen-kan-bli-skjovet-ut-i-tid-1.11661838

Raskere utbyggingsprosess av Ahusbanen er nødvendig!

En artikkel i Akers Avis/Groruddalen melder 28. mars 2014 fra Årsmøte i Ellingsrud Velforening:

Ellingsrud Velforening ønsker en forsert utbygging av Ahusbanen. Det er for lenge å vente til byggestart i 2018 eller senere. Behovet for denne baneløsningen er åpenbar og har vært det i mange år. Lokalbefolkningen begynner å miste tålmodigheten. Vi har ventet på Ahusbanen i mer enn 40 år! Folk trenger banen for å reise til og fra sykehuset og for mange tusen arbeidsreiser hver dag. Veiene våre er overfylte. Vi orker ikke lenger å sitte i bil- eller busskøer.
Aker Avis/Groruddalen skriver at Lørenskog kommune for tiden arbeider med sin Kommuneplan. Her inngår trasévalget for Ahusbanen og plasseringen av stasjoner for banen på Visperud, Metrosenter og Ahus. Det er mulighet for at Kommuneplanen legges frem for politisk behandling før sommeren 2014.
Samtidig arbeider Ruter med en konseptvalgutredning (KVU) for baneløsning til Ahus og med mulighet for forlengelse til Lillestrøm. Ruter har fått oppdraget av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. KVU’en skal være ferdig mars 2015. 
Ellingsrud Velforening mener at pengene til Ahusbanen bør bevilges slik at byggingen kan settes i gang så fort planleggingsfasen er avsluttet i 2015-2016.

Bilde

Forsvinner alle fremtidige midler for vei- og kollektivinvesteringer til Vestkanten?

Går alt «rett vest»?

Vi hører nå at ny E-18 vestfra og inn til Oslo vil koste minst 40 milliarder kroner. Vi får samtidig høre at det jobbes for fullt med å skaffe finansiering til Fornebubanen. Betyr dette at alle pengene skal brukes vest for Oslo slik at det ikke blir penger igjen til for eksempel Ahusbanen og lokk over E-6 ved Furuset?

Pengene må fordeles balansert mellom tiltakene både øst og vest for Oslo. Vi må hindre at alle pengene går «rett vest». Dette er vesentlig for alle som bor i Groruddalen.

Oslo har lagt frem ny «Kommuneplan mot 2030» som gir føringer for hvordan Oslo skal utvikles mot 2030. Hovedstaden alene trenger 100 000 nye boliger frem mot 2030.  Oslo er den raskest voksende hovedstaden i Europa. Byrådet i Oslo ønsker at vi skal reise mer kollektivt, herunder mer bruk av T-bane. Ja, det er vel og bra, men da må det settes av penger også til byggingen av Ahusbanen som vi har ventet på i mer enn 40 år.

Oslo vil ifølge prognosene være en millionby innen 2030. Sterk befolkningsøkning vil også skje i Lørenskog og Nedre Romerike. Byrådet lover å satse på mer miljøvennlig transport for å møte veksten. Det er da nødvendig å bygge ut T-banen både østover mot Ahus og vestover til Fornebu. Begge disse viktige samferdselstiltakene må prioriteres.

Bussen er ikke konkurransedyktig sammenliknet med T-bane. Bussen fyller opp veiene sammen med annen biltrafikk. Bussen er ikke like klima- og miljøvennlig som T-bane og den er langt mindre komfortabel for de reisende.

Ahusbanen skiller seg fra Fornebubanen blant annet på den måten at Ahusbanen ikke bare gjelder arbeidsreiser for mange tusen mennesker hver dag, men også gjelder transport av syke og pårørende til og fra sykehuset i Lørenskog. Disse reisene vil bli foretatt både på dagtid og kveldstid.  Det er all mulig grunn til å prioritere Ahusbanen like høyt som Fornebubanen.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Bilde: Bilkø E6 ved Furuset, Oslo øst (Kilde: Dagbladet.no)

Bilde

T-banen til Fornebu og Ahusbane, samt ny T-banetunell i Oslo er de viktigste tiltakene for å øke kapasiteten i kollektivtrafikken.

Blogginnlegg skrevet av fylkesvaraordfører i akershus, lars birger salvesen (kRF): 
http://larssalvesen.blogspot.no/2014/03/gledelig-kollektivvekst.html

GLEDELIG KOLLEKTIVVEKST

Veksten i kollektivtrafikken er svært gledelig. Investeringene fra Akershus fylkeskommune de siste årene har gitt resultater i form av flere reisende og at de reisende er stadig mer fornøyd med kollektivtilbudet. Nå er det viktig å få på plass nødvendige nye investeringer i kollektivtrafikken. Vi må samtidig jobbe videre med å forbedre tilbudet på tvers i Akershus, både for å styrke byområdene, og for en best mulig utnyttelse av et felles kollektivtilbud.
  

I 2013 ble det foretatt 309 millioner reiser med kollektivtransport i Oslo og Akershus. Det er en oppgang på 9 millioner fra 2012, og en økning på 3,1 prosent. Kollektivtrafikken øker mer enn bil. Antall bussreiser i Akershus har økt med 1,5 prosent i 2013. I 2013 oppnådde vi flere milepæler, som utvidelse av T-banelinje 2 til Avløs, oppstart på bygging av Lørenbanen og et utvidet rutetilbud på T-bane og buss. Både trafikkveksten og tilbakemeldingene fra kundene våre viser at flere avganger og utvidet linjenett gjør kollektivtilbudet mer attraktivt.
 
Vi har et tydelig politisk mål å øke kollektivtrafikken. Kollektivtrafikken skal vokse mer enn biltrafikken. Oslo og Akershus leverer landets beste kollektivtilbud. Det skal være enkelt for folk å ta reise med kollektivtrafikk i hverdagen, og regionen er på god vei mot å innfri målet om at trafikkveksten skal tas med kollektiv, sykkel og gange.
 
Oslo og Akershus er faktisk det hovedstadsområdet som vokser raskest i Europa. Kollektivtrafikken i Ruters trafikkområde tilsvarer rundt nær 60 prosent av all kollektivtrafikk i Norge. Veksten på 3,1 prosent er betydelig mer enn veksten i biltrafikken, som øker med 0,7 prosent i Oslo og 0,8 prosent i Akershus.
 
De fem siste årene, fra Ruter ble etablert i 2008, har antall reiser steget med 65 millioner. I denne perioden har det vært mulig å øke tilbudet ved å sette inn mer materiell og utnytte dette bedre, blant annet ved å mate mer til tog. Utfordringen i årene som kommer er at infrastrukturen er i ferd med å nå smertegrensen, slik at veksten ikke lenger kan tas ved å sette inn nytt materiell. Flere steder har man allerede satt inn de største bussene, vi kjører med doble vognsett på T-banen i den største delen av driftsdøgnet, og det er så å si umulig å sende flere avganger gjennom T-banetunellen i Oslo.
 
For å møte befolkningsveksten trenger Oslo og Akershus investeringer i ny infrastruktur. T-banen til Fornebu og samt Ahusbane og ny T-banetunell i Oslo er de viktigste tiltakene for å øke kapasiteten i kollektivtrafikken. Skal vi greie å møte befolkningsveksten er det viktig at vi opprettholder et høyt tempo i arbeidet med å bygge ut infrastrukturen. For å klare å utvide tilbudet i takt med befolkningsveksten er det viktig at staten kommer på banen og dekker en større del av investeringskostnadene fremover.
 Lagt inn av kl. 14.19
 
Innlegget ble trykket i Asker og Bærum Budstikke, 20.03.2014. Artikkel under:
Bilde 

Hvem har lyst til å sitte i bilkø i tre arbeidsuker i året?

Bilkø i tre uker?

Hvem har lyst til å sitte i bilkø i tre arbeidsuker i året? Ingen vil jeg tro, men det er virkeligheten for pendlere i de fire største byene i Norge. Det er gjennomsnittstall fra TomToms årlige Traffic Index som viser dette.

Sammenliknet med tallene fra 2012, viser indekstallene at den norske trafikken forverres. Dyrebare timer går tapt hver arbeidsdag i bilkøer i rushtida. Ifølge opplysninger fra indeksen, opplever de største byene i Norge en økning i ettermiddagstrafikken i forhold til samme tidspunkt året før.

Det viser seg at byggingen av nye veier eller å utvide eksisterende veier, ikke løser problemene på en effektiv måte. Bedre veier fører til økt trafikk. Rushtidsavgifter er et virkemiddel som blir diskutert og som er tatt i bruk i flere byer. Med mindre kø kan tida brukes på mer fornuftig måte enn å stirre inn i baklysene på bilen foran. Bilkøene har store kostnader og fører til store, unødige utslipp av klimagasser.

Bygging av Ahusbanen vil være et effektivt tiltak for å få ned bilkøene på E6 inn mot Oslo nordfra og på de andre innfartsveiene i området. En god del av biltrafikken på disse veiene er bilister som har daglige arbeidsreiser til og fra Lørenskog/Nedre Romerike/Oslo. Store gevinster kan oppnås ved å få noe av denne trafikken over på jernbane og t-bane. Skinnegående trafikk med hyppige avganger er konkurransedyktig med privatbilen. Bussen er ikke konkurransedyktig på tilsvarende måte. Bussene er ikke så komfortable og fordi også bussene blir hindret eller forsinket når det er mye kø på veiene, selv om det er bygget bussfiler noen steder.

Myndighetene er nødt til å ta klimautfordringene på alvor. Dette gjelder særlig i Oslo og omegn hvor folketallet vil øke sterkt mot 2030 med mange nye boliger og arbeidsplasser. Byggingen av Ahusbanen må settes i gang fortest mulig etter at planleggingsfasen er avsluttet neste år. Planleggingen er allerede kommet langt.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Bilde

 

Ønske om Ahus-bane fra Fjerdingby i Rælingen.

Romerikes Blad, Rælingen v/ Elin Svendsen skriver fredag 27.12.2013:

Øvre Rælingen Vel vil at Rælingen kommune skal gjenopplive planene om tunnel fra Fjerdingby til Lørenskog. De vil også ha en T-bane linje som går direkte fra Fjerdingby til Ahus i Lørenskog. Forslagene kommer som innspill til revideringen av Rælingens kommunedelplan for klima og energi. Et planprogram for revideringen har vært ute på høring nå i høst. Øvre Rælingen Vel var en av seks instanser som kom med høringsuttalelse. Et planforslag, altså et utkast til kommunedelplan, skal etter planen utarbeides i løpet av våren. Til sommeren legges den ut til høring.

bilde