Alvorlig løftebrudd fra Høyre-politikere i Samferdselsdepartementets «Handlingsplan for kollektivtransport 2014-2023».

Før valget lovte sentrale Høyrepolitikere at Ahusbanen skulle finansieres med 50% statlige midler. Det var FØR valget. Nå har pipa fått en annen lyd i forbindelse med lanseringen av handlingsplanen for hvordan de statlige kollektivmidlene skal fordeles. Ahusbanen er ikke nevnt med et ord!

Fornebubanen som er i sluttfasen av planleggingen og koster 4 ganger så mye, er derimot med i handlingsplanen.

Lørenskog kommune har basert sin nye Kommuneplan på at Ahusbanen blir bygget gjennomen tverrpolitisk enighet, og fylkeskommunale politikere har en rekke ganger lovet at Ahusbanen skal realiseres.

Det ligger an til en dragkamp mellom statlige og fylkeskommunale politikere om man klarer å få realisert Ahusbanen. Planarbeidet er planlagt sluttført, slik at Ahusbanen kunne finansieres i neste revisjonsrunde av Nasjonal transportplan i 2018.

Tidsaspektet for realisering av Ahusbanen blir et sentralt tema på Ahusbane-konferansen onsdag 24. September 2014 i Ellingsrud Kirke kl. 19.00, hvor sentrale politikere, Ruter og andre organer innen samferdsel stiller i med innlegg og i paneldebatt.

Artikkel på RB Nett

Se dagens artikkel i papirutgaven Romerikes Blad skrevet av journalist Per Stokkebryn (08.09.2014).

ahusbanen

Reklame

Bymiljøavtaler må sikre finansieringen av Ahusbanen!

Såkalte Bymiljøavtaler skal få fart på kollektivtrafikken i de store byene. Staten bidrar med 26 milliarder kroner frem til 2023. Vi må sikre at også  Ahusbanen nå blir finansiert.

Mange flere flytter til byene samtidig som målet er at trafikkveksten i byene skal skje med kollektivtrafikk, sykkel og gange. Dette krever en stor innsats for å få folk til å sette fra seg bilen til fordel for mer miljøvennlig transport. Ahusbanen vil i sterk grad bidra til økning i kollektivtrafikken med mange tusen reisende hver dag.

 Det skal nå forhandles med kommuner og fylkeskommuner om pengene. Statens vegvesen har fått i oppdrag å lede forhandlingene om bymiljøpengene. I tillegg til bymiljøpotten og belønningsordningen for kollektivtrafikk, er det avsatt 8 milliarder kroner på landsbasis som skal bidra til å øke bruken av sykkel. Utenom bymiljøpengene kommer også statlige investeringer i store infrastrukturprosjekter. Et eksempel på dette er utbyggingen av jernbanen i intercity-området på Østlandet. Denne utbyggingen er kostnadsberegnet til ca 120 milliarder kroner.

 Oslo og Akershus fylkeskommune må nå forhandle slik at Ahusbanen blir sikret nødvendig finansiering. Det samme gjelder penger til Fornebubanen som også er et viktig tiltak for å øke bruken av kollektiv transport i Oslo-området.

 Bjørn E. Engstrøm, Ellingsrud Velforening

bane

 

Venter stor befolkningsøkning – Satser på Ahusbanen !

Lørenskog kommune venter en økning i befolkningen på nesten 10 000 nye innbyggere innen 2025. Kommunen vil sikre god og effektiv kollektivtrafikk ved å tilrettelegge for Ahusbanen.

Det er ordfører i Lørenskog kommune, Åge Tovan (A), som forteller dette til Romeriksposten 13. august 2014. Ordfører Tovan viser til forslaget til kommuneplan for Lørenskog. Her satses det på fortetting innenfor dagens byggesone samt utvikling av knutepunkter betjent av jernbanen og Ahusbanen.

Kommuneplanen viderefører aksen Lørenskog – Lillestrøm som tyngdepunkt for Nedre Romerike med bymessige kvaliteter og godt skinnegående kollektivtilbud. Her inngår Ahusbanen i planene. Kommunen vil fortette i knutepunkter slik at man tar vare på natur- og jordbruksområder. Tovan forteller også at kommunen ønsker å gi plass til næringsaktivitet og vil tilrettelegge for en videreutvikling av Ahusområdet. Dette understreker ytterligere behovet for å få ferdigbygget Ahusbanen så fort som mulig.

Bjørn E. Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Bilde: Åge Tovan (Ap), Ordfører Lørenskog Kommune

tovan

Lønnsomt å bygge Ahusbanen!

Byutvikling i Oslo og i byens nærområder er mer lønnsomt enn utbygging av InterCity-tog mot Østfold, Vestfold og Hedmark. Det er mer å vinne på korte avstander mellom boliger og arbeidsplasser enn langpendling til blant annet Halden, Skien og Lillehammer.

Disse synspunktene fremgår av en kronikk i Aftenposten 7. august 2014 skrevet av forsker Harald Minken og professor Petter Næss, ansatt henholdsvis ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) og ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Minken og Næss viser til foretatte beregninger hvor det fremgår at InterCity-utbyggingen ikke vil redusere den samlede energibruken i transportsektoren. Langpendlingen med tog kan gi færre bilturer, men flere kjørte kilometer med bil i fritiden. Det er altså snakk om færre, men lengre bilturer. Ser vi på energibruken i boliger, vil vi finne at folk som flytter ut av Oslo får råd til større boliger med flere yttervegger enn i en gjennomsnittlig leilighet i Oslo. Det gir økt energiforbruk, mener de to forskerne. De hevder at InterCity-utbyggingen av jernbanen som er beregnet til 120 milliarder kroner, ikke kan forsvares med klima eller økonomi.

Om ikke fortetting i Oslo skulle være tilstrekkelig, er byutvikling i Drammen og Lillestrøm mye bedre enn langpendling utover mot Østfold, Vestfold og Hedmark, skriver Minken og Næss i sin kronikk. Disse synpunktene bekrefter at utbygging av Ahusbanen til Ahus og deretter til Lillestrøm vil være en samfunnsøkonomisk god investering. Ahusbanen er kostnadsberegnet til ca. 2,5 milliarder kroner, et relativt lite beløp sammenliknet med InterCity-utbyggingen til 120 milliarder kroner.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Politisk enighet om T-bane til Lillestrøm

RB’s papirutgave ved Torstein S. Throndsen skriver 31.07.2014 at både regionale Høyre- ,Ap- og Krf-politikere på sikt vil ha T-banen ikke bare til Ahus, men hele veien til Lillestrøm.

Fylkesordfører i Akershus, Anette M. Solli (H) lovet i juni 2014 T-bane til Ahus, men advarer mot å gjøre prosjekter så dyre at de aldri kommer i gang. «Vi må tenke i to trinn», sier Sverre Myrli (Ap), som sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité. «Første trinn er forlengelsen av T-banen fra Ellingsrud til Ahus, etter at de eksisterende veiutbyggingene på Romerike er ferdige. Når banen bygges til Ahus, bør vi ha trinn to om forlengelse til Lillestrøm i tankene», sier Myrli. Ahusbanen ligger inne i Oslo-pakke 3. «Jeg forutsetter at staten bidrar med 50% av investeringen», sier Myrli.

Fylkesvaraordfører i Akershus, Lars Birger Salvesen (Krf): «Det er hevet over enhver tvil at det blir T-bane til Lillestrøm, men det må da være en bymessig bebyggelse først». «Kommunene må fortette rundt kollektivknutepunktene, så det blir godt nok grunnlag for kollektivtrafikk. Da må fylke og stat følge opp med kollektivutbygging, så det ikke blir trafikkproblemer».

Fylkesordfører Solli sier til RB at det uansett vil drøye før en T-bane kommer til Lillestrøm, da prosjektene i Oslo-pakke 3 med en tidshorisont mot 2032 må realiseres først. «T-bane til Ahus ligger i Oslopakke 3, men Oslo-politikerne vil også snarest mulig ha en ny T-bane tunell under Oslo». Dette for å bedre kapasiteten og flyten gjennom Oslo. Det er Ruters faglige vurdering at det er mer prekært å utbedre det eksisterende T-bane tilbudet i Oslo, enn å utvide T-banenettet.

Regjeringen ved statssekretær i Samferdselsdepartementet, John-Ragnar Aarset (H) kan ikke love 50% statlig finansiering av T-bane forlengelsene til Ahus og Lillestrøm (samlet) her og nå. «Fornebubanen ligger nok først i løypa til å få statlig finansiering», uttaler han til RB.

Link til web-utgave av artikkel i Romerikes Blad:
http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7505169.ece%5B/embed%5D

politisk_enighet

Fylkesordfører: Det blir Ahusbane!

Fylkesordføreren i Akershus fylkeskommune, Anette Solli (H), lover at det blir bygget T-bane til Ahus. Fylkestingets vedtak om Ahusbanen står ved lag, sier Solli. Dette fastslår fylkesordføreren etter politikerne fra samtlige partier i Lørenskog kommune dagen før uttrykte bekymring for framdriften av saken. Bakgrunnen for bekymringen er at Ruter i sin konseptvalgutredning legger opp til å utrede både bussløsning, bybane og T-baneløsning mellom Groruddalen og Lillestrøm. Det er ikke er aktuelt å bytte ut T-bane til Ahus med buss eller noe annet, sier Solli til Romerikes Blad 7. juni 2014. Hun føyer til at konseptvalgutredningen er en pliktøvelse for å komme videre i prosessen, men som egentlig er unødvendig. Tidligere fylkesordfører i Akershus fylkeskommune, Nils-Aage Jegstad (H), mener at staten har et særskilt ansvar for å finansiere Ahusbanen fordi opptaksområdet til sykehuset ble langt større enn forutsatt. Jegstad sitter nå på Stortinget.

Bjørn Edvard Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Lover_ahusbane

Bydel Grorud satser på kollekivtrafikk og T-bane

Alle partiene i Grorud Bydel går inn for å satse på kollektivtiltak. 80% av investeringsbudsjettet for samferdsel skal gå til kollektivtransport. Partiet Rødt står bak forslaget som ble enstemmig vedtatt i bydelsutvalget. Ben Borgen fra Grorud Rødt håper T-bane blir hovedprioriteten fremover. Rødt ønsker en ny linje på tvers av dalen fra Brynseng til Økern, forlenge T-banen fra Vestli til Nittedal og fra Elingsrudåsen til Ahus (Ahusbanen). I tillegg ønskes en T-banering fra Stovner til Karihaugen/Visperud (sammenkobling av Grorud- og Ahus/Ellingsrudbanen). Leder for bydelsutvalget, Jack Grimsrud (A) mener fremtidens transportløsninger for Oslo og Akershus ikke er storstilt veiutbygging, men kollektivtrafikk – særlig skinnegående. Gjennom vedtaket sier Bydel Grorud nei til utbygging av E18 korridoren vestover, slik styringsgruppa i Oslopakke 3 har foreslått.

(Bilde: faksimile fra Akers Avis/Groruddalen, 28.05.2014)   Bilde

Velkommen i Forum for Ahusbanen

Forum for Ahusbanen!

Ellingsrud Velforening ønsker å etablere et Forum for Ahusbanen (FA) hvor politikere, bedrifter, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner kan delta. Formålet er å arbeide sammen for å få realisert bygging av Ahusbanen så fort som mulig.

            Det er behov for et tverrpolitisk og tverrfaglig samarbeid for å få fortgang i byggingen av Ahusbanen. Både politikere, bedrifter, interesseorganisasjoner, fagforeninger og enkeltpersoner har behov for å samarbeide om denne viktige saken. I et tverrpolitisk og tverrfaglig forum kan alle interesserte jobbe sammen om saken, spre informasjon om behovet for Ahusbanen og påvirke beslutningstakere. Et tverrpolitisk forum kan ha større gjennomslagskraft i politiske organer.

Det har vært planer om Ahusbanen i mer 40 år. Nå er tiden inne for å få byggingen realisert. Forventet befolkningsøkning, overfylte veier med busser og biler og krav til reduserte klimautslipp gjør det påkrevet å få bygget Ahusbanen nå. Deler av trafikken må flyttes over fra veiene og over på t-banen. En forlengelse som fase 2 fra Ahus og videre til Lillestrøm bør også utredes. Ahusbanen har stor betydning for utbyggingen av boliger og arbeidsplasser i tilknytning til banetraséen. Over 100 000 personer i Groruddalen ble flyttet fra Aker sykehus til Ahus uten at Ahusbanen var bygget.

Berørte interesseorganisasjoner, fagforeninger, politiske partier, bedrifter, enkeltpersoner osv. blir nå invitert til å delta i Forum for Ahusbanen. Ta kontakt med Ellingsrud Velforening!

Følg oss på åpen gruppe på facebook (ahusbanen), på twitter og på vår hjemmeside, http://www.ahusbanen.com.

Bjørn Edvard Engstrøm,
Ellingsrud Velforening

Man kan svare her: https://www.facebook.com/ahusbanen

Bilde

Kommuneplanen 2030: Høringsuttalelse fra Ellingsrud Velforening

Kommuneplanen 2030 Smart, trygg, grønn – Uttalelse fra Ellingsrud Velforening
(Last ned som PDF: Her)

Ellingsrud Velforening vil påpeke at det er altfor sent å utsette byggingen av Ahusbanen fra Ellingsrudåsen til Ahus til perioden 2023-2030. Vi har ventet på banen i over 40 år. Det er allerede i dag et åpenbart behov til stede for å få byggingen gjennomført. Vi som bor i området kjenner forholdene i detalj. Byggingen av Ahusbanen bør fremskyndes mest mulig.

Det handler om å ta slagordet «en levende miljøby» på alvor.

Ahusbanen kan redusere motorvogntrafikken til og fra Oslo gjennom Groruddalen vesentlig. Reduksjon av biltrafikken er nødvendig for bedre fremkommelighet, for å nå nasjonale klimamål og er nødvendig for å bedre luftkvaliteten i Groruddalen. Utslippene av klimagasser i Groruddalen må begrenses så fort som mulig slik at vi kan oppnå klare miljøgevinster. Vi kan ikke vente til 2030 med så viktige tiltak.

Det skjer for tiden en fortetting blant annet i Visperudområdet med bygging av nye arbeidsplasser. Dette skjer både på Oslosiden og på Lørenskogsiden av kommunegrensen. Nye arbeidsplasser er under planlegging, blant annet på området for Bertel O Steen. Lørenskog kommune planlegger både boliger og arbeidsplasser med fortetting langs banetrasséen til Ahus. Alt dette fører til ytterligere transportbehov til og fra Oslo. T-banen må ta denne veksten. Ahusbanen må derfor prioriteres og fremskyndes. Fra før av er det etablert store arbeidsplasser for blant annet Posten, Coca-Cola og Elkjøp i tillegg til over 9 000 ansatte på Ahus. Mange av disse arbeidsreisene bør over på Ahusbanen så fort som mulig.

Det skulle være unødvendig å nevne at Ahusbanen også handler om å frakte syke og pårørende til og fra sykehuset fra tre bydeler i Oslo. Det er ikke bare tale om arbeidsreiser og reiser i fritiden. Bare i Alna bydel bor det ca 48 000 mennesker.

Kommunens plandokument taler om å forlenge t-banen fra «Furuset til Ahus». Vi går ut fra at dette er en inkurie. Banen går til Ellingsrudåsen, og det handler om å forlenge banen fra Ellingsrudåsen og til Ahus. Traséen og skinnegangen er her allerede lagt ca 100 meter inn i fjellet i retning Ahus.

Oslo, den 24. april 2014

Anne Grete Orlien, leder (sign.)                         Bjørn E. Engstrøm, nestleder