Ahusbanen avgjørende for Regionby Lillestrøm

Lillestrøm skal bli regionby – viktigere enn noen gang å få bygget Ahusbanen/Romeriksbanen!

Plansamarbeidet for Oslo og Akershus arbeider med en regional plan for areal og transport i de to fylkene. Planarbeidet er nødvendig for å håndtere en forventet, sterk befolkningsvekst frem mot 2030.

Plansamarbeidet legger opp til at Lillestrøm skal bli en av flere såkalte regionbyer i Akershus. Lillestrøm er det stedet hvor det er størst potensial for utbygging av nye boliger og næringsvirksomhet. Mangel på skinnegående kommunikasjon er imidlertid en utfordring, og det sies i Drøftingsdokumentet for Plansamarbeidet at T-bane «til Lørenskog og Ahus vil være svært viktig» (side 50). Videre heter det:

«Med nær beliggenhet til Oslo og god tilrettelegging for næringsliv, vil Lørenskog kunne ha potensial for næringsvirksomhet. Ahus er et utgangspunkt for å videreutvikle et kompetansemiljø innen life science, og bør sammen med Kjeller kunne bli en bærebjelke for kompetansevirksomhet.»

Utbyggingen gjør det nødvendig med gode, miljøvennlige transportløsninger. Jernbane og T-bane er ryggraden for persontransport. Skinnegående trafikk med hyppige avganger er selve nøkkelen i den videre utviklingen. Busstrafikk er ikke like konkurransedyktig, fører til enda mer overfylte veier og er ikke like miljøvennlig.

Utbyggingen av Lillestrøm som regionby gjør det mer nødvendig enn noen gang å få satt i gang byggingen av Ahusbanen/Romeriksbanen så fort som mulig. Denne forlengelsen av T-banen vil knytte sammen Oslo/Groruddalen, Ahus i Lørenskog og Lillestrøm-området inkludert skole- og forskningsmiljøene på Kjeller. Forlengelsen vil få daglig betydning for mer enn 200 000 mennesker. Finansieringen av Ahusbanen/Romeriksbanen bør komme på plass i 2015 når Konseptvalgutredningen er ferdig. Regjeringen har forpliktet seg til å betale minst 50% av kostnadene. Selve byggingen bør starte senest i 2018.

Det er antatt at byggingen av T-banen fra Ellingsrudåsen til Ahus, vil ta 3-4 år. Det er en strekning på ca 5 km. Det er planlagt tre nye stasjoner: Visperud, Metrosenteret (Lørenskog bussterminal) og Ahus. Mesteparten av banen vil gå under bakken i fjell og kulvert. Tidligere kostnadsoverslag er satt til ca 2,5 milliarder kroner.

Bjørn E. Engstrøm, Ellingsrud Velforening,
Leder av Forum for Ahusbanen/Romeriksbanen
http://www.ahusbanen.no

kart1 horing

Reklame

Nytt håp om Ahusbane

Leder i Romerikes Blad v/ Magne Storedal, 17.10.2014: Nytt håp om Ahusbane.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) hadde med seg et hyggelig svar om Ahusbanen i Stortingets spørretime onsdag. På spørsmål fra Oslos Jan Bøhler (Ap), svarte Frp-statsråden at staten vil garantere for halvparten av kostnadene ved å forlenge Oslos T-banenett fra Ellingstur til sykehuset i Lørenskog. Bakgrunnen for Bøhlers spørsmål var en bekymring over et brev fra en statssekretær i departementet som mer enn antydet at statlige midler til T-bane på Romerike skyves svært langt fram i tid. «Uheldig formulert», forklarte statsråden.

Spørsmålet er imidlertid fremdeles når spaden kan stikkes i jorda for det som vil være et stort kollektivløft for Nedre Romerike. I Oslopakke 3 er byggestart av Ahusbanen – eller Romeriksbanen – satt til perioden 2018 til 2023. Det blir neppe noen tidligstart all den tid Fornebubane til 10 milliarder kroner er satt så høyt på dagsordenen. Denne «vestkant-metroen» blir altså trolig fire ganger så dyr som Romeriksbanen, og satsingen skjer i et område av Akershus hvor det er en uttalt motvilje mot å ta sin del av hovedstadsveksten, fordi man vil beholde bygdepreget. Vest-prosjektene vil legge beslag på svært mange bompengemidler fra Oslopakke 3 og skyve T-bane i vårt område lenger bak. Vi trenger en motsatt prioritering: Banen må bygges der det bygges boliger. Det vil da bli enklere for lokalpolitikere på Romerike å bosette flere nær kollektivknutepunkter. En fremtidig bane med forlengelse på Nedre Romerike vil gi nye stoppesteder med muligheter for klimakameratslig boligbygging. Ahusbanen vil bidra til bærekraftig vekst i den regionen som har sagt seg villig til fortetting. Kommuner i hovedstadsområdet som melder seg ut, bør heller ikke prioriteres i kampen om samferdselskronene.

Vi hilser uttalelsene fra samferdselsministeren velkommen, men tør ikke juble. Ikke i det hele tatt. T-banedrømmen på Romerike har utviklet seg i seglefart. Det tok over 50 år fra ideen til Lørenskog Arbeiderparti om bane til det nye sentralsykehuset i Akershus (SiA) ble lansert, til traseen så vidt kom inn i finansieringsordningen Oslopakke 3. Vi tror det ikke før vi får se det: Fysiske spor av forlengelsen av Furusetbanen over kommunegrensa til Lørenskog.

Av: Magne Storedal, Ansvarlig redaktør i Romerikes Blad (Leder, trykket 17.10.2014)

RB_LEDER_17_10_2014

Venstre vil presse på for å få penger til Ahusbanen

Så fort planene om Ahusbanen foreligger, skal Venstre sørge for at penger til byggingen kommer på plass. Det er ventet at KVU’en er ferdig i våren 2015. Det forsikrer Odd Einar Dørum, fungerende gruppeleder for Venstre i Oslo, overfor Dagsavisen.
– Dette har vi forpliktet oss til lokalt, og også på Stortinget vil vi stå på for dette, understreker Dørum.
– Tilsier dette oppstart i 2018, slik det går fram av Oslopakke 3?
– Jeg håper på raskest mulig oppstart, gjerne fra 2018. Men vi må vente på den kunnskapen vi trenger for å få vite hvordan vi skal få det til, svarer Dørum.

Les mer av dagens artikkel i Dagsavisen v/ Tor Sandberg:

http://www.dagsavisen.no/samfunn/venstre-vil-presse-pa-for-a-fa-penger-til-ahusbanen/

venstre

Regjeringen garanterer finansiering av Ahusbanen!

Finansiering av Ahusbanen garanteres!!
Oppstart fra 2018 som opprinnelig planlagt!!

Statsråd Ketil Solvik-Olsen (Frp) svarte i Stortinget at regjeringen, sammen med KrF og Venstre, garanterer at statens skal bidra med 50 prosent av kostnadene.

– Og den statlige potten skal økes, sa Solvik-Olsen.

Statsråden beklaget også at brevet fra hans statssekretær ikke ga en god nok beskrivelse av saken.

– Det var uheldig formulert i brevet, sa statsråden og la til:

– Men vi garanterer at staten skal være med å bidra med 50 prosent av kostnadene.

Les mer i Romerikes Blad artikkel av Trond Henriksen:

http://www.rb.no/lorenskog/article7640408.ece

rb_garanti

Ahusbanen vil få betydning for mer enn 200 000 personer!

Ahusbanen handler om å knytte sammen Oslo/Groruddalen og Lørenskog kommune. Som en videre utbygging av denne banestrekningen dreier det seg om å knytte sammen Oslo/Groruddalen og Nedre Romerike med Lillestrøm og Kjeller-området.

Utbyggingen av Ahusbanen til Ahus i Lørenskog og videre til Skedsmo, Lillestrøm og Kjeller vil få betydning for minst 230 000 mennesker. Rælingen kommune er også inkludert i dette regnestykket.  Vi snakker her om er en befolkning som er større enn innbyggertallet i Trondheim, Norges tredje største by. Slik sett har Ahusbanen langt større betydning enn Fornebubanen og bør gis første prioritet av staten, Oslo og Akershus fylkeskommune.

Det er naturlig å omdøpe navnet til Ahusbanen/Romeriksbanen. Utbyggingen vil knytte sammen personer, bedrifter, institusjoner osv. fra Oslo og helt opp til Kjeller, blant annet skole- og forskningsmiljøene på Ahus og på Kjeller i Skedsmo kommune.

Utbyggingen vil legge forholdene til rette for knutepunktutbygging langs med banetraséen for boligbygging og næringvirksomhet. Lørenskog kommunes nye Kommuneplan er basert på en slik utbygging. T-banen vil innebære at langt flere kan bruke banen og kan la bilen stå i garasjen på hverdagene. Det er en kjensgjerning at der hvor det ikke er baneløsning med hyppige avganger, bruker folk ofte privatbilen for å forflytte seg. Bussen har vi i dag, og den er ikke konkurransedyktig i denne sammenhengen.

Konferansen om Ahusbanen/Romeriksbanen 24. september 2014 ble vellykket med over 120 personer til stede. Det gjenstår nå viktig arbeid med å følge opp konferansen og finne nye allianser/samarbeidspartnere for å få realisert utbyggingen så fort som mulig.

Det er ikke forsvarlig å vente til etter 2023 slik Samferdselsdepartementet har lagt opp til i sin «Handlingsplan for kollektivtrafikk». Det er tverrpolitisk enighet om at Ahusbanen/Romeriksbanen skal bygges snarest mulig. Dette må også regjeringen forholde seg til. Byggingen av Ahusbanen/Romeriksbanen må starte opp senest i 2017-2018.

Bjørn E. Engstrøm, Ellingsrud Velforening

Leserinnlegg trykket i Romerikes Blad 14.10.2014

kollasje

innlegg_rb_14_10_2014

Leder RB: Ahusbanen før Fornebubanen

Ansvarlig redaktør Magne Storedal i Romerikes Blad på lederplass 11.10.2014 klar og treffsikker i sine bemerkninger rundt at alle samferdselsmidler ser ut til gå prioriteres vestover, hjem til Høyrevelgerne:

Ahusbane før Fornebubane:
Oslo Frp sier som sant er at regjeringens velsignelse til Fornebubanen vil sette en stopper for andre viktige samferdselstiltak, som Ahusbanen, eller Romeriksbanen, som vi ynder å kalle den. Høyres velgere befinner seg riktig nok i Vest-regionen, men det får være grenser hvor mange samferdselsmilliarder som skal gå dit. Fornebubanen er beregnet til 10 milliarder kroner. I tillegg bygges ny E18 til firegangeren. Folk fra Bærum har ikke behov for T-bane, for de kan kjøre el-bil (les Tesla Model S) i kollektivfeltene.
Vest-prosjektene vil legge beslag på alt som er av midler i Oslopakke3 i årevis fremover. Romeriksbanen har ligget inne siden 2006, men blir trolig ikke påbegynt før om minst 10 år. I Oslo og Akershus er det imidlertid tverrpolitisk enighet om at forlengelse av Oslos T-bane nett til sykehuset på Nordbyhagen skal prioriteres i Oslopakke 3 fra 2018 med ferdigstillelse i 2023. Fornebubanen er blitt dobbelt så dyr siden valgkampen da de borgerlige partilederne lovet skinner. Ahusbanen er enklere å bygge og kostnadsberegnet til en fjerdedel av Forbebu-prosjektet. Det er å håpe at press fra både Oslo Frp og Romerikspolitikerne kan få regjeringen på bedre tanker.

Buss for bane vil være en gedigen skuffelse og nedtur for fremtidig utvikling på Nedre Romerike. Det handler ikke bare om at pasienter og pårørende fra Groruddalen skal kunne ta banen til sykehuset sitt, men om en utvikling og fortetting på Nedre Romerike. Etter hvert må jo T-banen forlenges til Lillestrøm og Kjeller. Drømmen er å koble på Grorudbanen (Vestlibanen) over Nittedal fra motsatt side. Investering i infrastruktur til metro på Romerike vil føre til nye holdeplasser og gi en positiv mening til tidens melodi: Å bygge boliger tettere og høyere langs kollektivknutepunktene.

leder_RB_1110_2014

Akershus Arbeiderparti: Romeriksbanen kommer!

http://akershus.arbeiderparti.no/-/bulletin/show/842377_romerikebanen-kommer?ref=checkpoint

Romerikes Blad omtaler i dag et brev fra Høyres statssekretær i Samferdselsdepartementet, John Ragnar Aarseth, hvor det stilles spørsmål ved utbyggingen av ny t-bane til Ahus og Lillestrøm. – Hele saken beror på en stor misforståelse, sier leder i Akershus Arbeiderparti Sverre Myrli. Selvsagt skal Romerikebanen bygges og arbeidet skal etter planen igangsettes i 2018 slik Oslopakke 3 beskriver – det er det ingen tvil om. Vi opplever også at det er bred tilslutning til å forlenge banen til Lillestrøm og Kjeller.

Utgangspunktet for saken i RB er at Oslo FrP ønsker å skrinlegge utbyggingen av Fornebubanen. – Det er merkverdig å se på det politiske spillet som nå utspiller seg internt i regjeringspartiene i Oslo, sier Myrli. At Oslo FrP, som ikke ønsket å være en del av Oslopakke-forliket, skal bestemme om og hvor vi skal bygge t-baner i Akershus, er jo svært spesielt.

Gruppeleder i Akershus Arbeiderparti, Siri Hov Eggen er like klar: – Vi står ved det forliket vi har inngått med Høyre, KrF, Venstre og Senterpartiet. Å starte en diskusjon om disse prosjektene nå, er meningsløst. Nå forventer vi at Samferdselsdepartementet og regjeringspartiene sørger for at staten bidrar finansielt, slik at begge disse utbyggingene kan igangsettes etter planen. Noe annet vil være helt utenkelig. Vi er også glade for at våre avtaleparter i Akershus også viser vilje til å stå samlet om denne viktige kollektivsatsingen.

Artikkelen hos Akershus Arbeiderparti finnes her:

http://akershus.arbeiderparti.no/-/bulletin/show/842377_romerikebanen-kommer?ref=checkpoint

Artikkel omtaler denne saken i Romerikes Blad: http://www.rb.no/lorenskog/article7631972.ece

VIKTIGERE